O fundacji

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości powstała w 2009 roku. Swoim działaniem obejmuje obszar całej Polski i jej siedziba mieści się w Szczecinie.

Główną ideą Fundacji jest pomoc w rozwoju przedsiębiorczych kobiet, ich aktywizacja oraz wsparcie poprzez specjalistyczne doradztwo w zakresie psychologii, medycyny, kosmetyki, stylizacji oraz porad prawno-księgowych.

Cele fundacji:

  • ochrona i promocja zdrowia,
  • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  • upowszechnienie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
  • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
  • integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  • poprawa społeczno - gospodarczej sytuacji kobiet oraz zwiększenie szans kobiet na aktywne uczestnictwo w życiu publicznym, zawodowym, kulturalnym i społecznym.
 
 

Zapisz się do newslettera: